logo
СЭТГЭЛЭЭС УРГАСАН БҮХЭН ЗҮРХЭНД ШИНГЭДЭГ

Монгол-Солонгосын Найрамдалын Цэцэрлэгт хүрээлэн

2018 оны 05-р сарын 08-ны өдөр KOICA, Монгол Улсын Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам, MIRECO, Ногоон хэрэм төсөл, O & K, Монгол-Солонгосын Найрамдалын Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ойн шав тавих ёслолын арга хэмжээг амжилттай дахин зохион байгуулав